منظم ترین کارمندان
۳ ماهه گذشته مرداد ماه شهریور ماه
 1. ۱

  خانم صالحی

 2. ۲

  خانم غلامی

 3. ۳

  آقای کریمی

 4. ۴

  آقای علوی

 5. ۵

  آقای ولی پور

 6. ۶

  خانم پیروزی

 7. ۷

   

 1. 1

  آقای کریمی

 2. ۲

  خانم صالحی

 3. ۳

  خانم غلامی

 4. ۴

  آقای علوی

 5. ۵

  خانم اسماعیلی

 6. ۶

  آقای ولی پور

 7. ۷

  خانم پیروزی

 1. ۱

  خانم غلامی

 2. ۲

  خانم صالحی

 3. ۳

  آقای کریمی

 4. ۴

  آقای علوی

 5. ۵

  آقای ولی پور

 6. ۶

  خانم پیروزی

صفحه کاربری