لیست شهریه باشگاه گلها

15 جلسه در ماه 130,000 ت
1 ماه تمرین  150,000 ت
3 ماه تمرین  400,000 ت
6 ماه تمرین  700,000 ت
1 سال تمرین  1,200,000 ت
افراد 55 سال به بالا ماهیانه  100,000 ت
1 جلسه تمرین آزاد  15,000 ت
15 جلسه در ماه95,000 ت
1 ماه تمرین 110,000 ت
3 ماه تمرین 300,000 ت
6 ماه تمرین 540,000 ت
1 سال تمرین 960,000 ت
افراد 55 سال به بالا ماهیانه 80,000 ت
1 جلسه تمرین آزاد 10,000 ت

صفحه اصلی

تلفن باشگاه

ثبت نام

آدرس باشگاه

کاربری پرسنل

صفحه کاربری
logo-golhagym

فرم ثبت نام

انتخاب کنید

آقا هستم