لیست شهریه باشگاه گلها

۱۵ جلسه در ماه ۹۵,۰۰۰ ت
۱ ماه تمرین  110,000 ت
۳ ماه تمرین  300,000 ت
۶ ماه تمرین  540,000 ت
۱ سال تمرین  960,000 ت
افراد ۵۵ سال به بالا ماهیانه  80,000 ت
۱ جلسه تمرین آزاد  10,000 ت

شهریه آقایان و بانوان برابر است

صفحه کاربری