لیست شهریه باشگاه گلها

15 جلسه در ماه 95,000 ت
1 ماه تمرین  110,000 ت
3 ماه تمرین  300,000 ت
6 ماه تمرین  540,000 ت
1 سال تمرین  960,000 ت
افراد 55 سال به بالا ماهیانه  80,000 ت
1 جلسه تمرین آزاد  10,000 ت

شهریه آقایان و بانوان برابر است

صفحه کاربری