نظر شما در مورد کدام باشگاه بدنسازی است؟

به امکانات باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به اخلاق و رسیدگی مربی باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به اخلاق و رسیدگی مسئولین دفتر باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به مدیریت باشگاه چه امتیازی می دهید؟

صفحه کاربری