نظر شما در مورد کدام باشگاه بدنسازی است؟

به امکانات باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به اخلاق و رسیدگی مربی باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به اخلاق و رسیدگی مسئولین دفتر باشگاه چه امتیازی می دهید؟

به مدیریت باشگاه چه امتیازی می دهید؟

صفحه اصلی

تلفن باشگاه

ثبت نام

آدرس باشگاه

کاربری پرسنل

.

صفحه کاربری
logo-golhagym

فرم ثبت نام

انتخاب کنید

آقا هستم